ਅੱਖ ਦਾ ਟੀਰ

-ਅਮਨਦੀਪ ਹਾਂਸ

ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ
ਆਂਹਦੇ ਰਹੇ ਓ
ਬੜਾ ਈ ਮਾਸੂਮ ਆਂ ਮੈਂ
ਭੋਲ਼ੀ ਸੂਰਤ
ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਲਿਬਰੇਜ਼ ਸੀਰਤ
ਸ਼ਾਂਤ ਝੀਲ ਜਿਹਾ
ਪੁਰੇ ਦੀ ‘ਵਾ ਵਰਗਾ
ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਜਿਹਾ
ਸੀਲ ਗਊ ਵਰਗਾ Online ਹਾਂ ਮੈਂ
ਅਕਸਰ ਜਦ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਆਂਹਦੇ..
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ cheap ray ban sungalsses ਇਹੋ ਸੁਣਦਾਂ
ਆਇਆਂ
ਲੋਰੀਆਂ ਵਾਂਗ
ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ
ਤੁਸੀਂ ਹਰਨੋਟੇ ਵਾਂਗ
ਭਰਦੇ ਚੁੰਘੀਆਂ
ਸੱਤਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ‘ਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਡ੍ਹੀਰੇ ਪਿੱਛੇ
ਲਟਕਦੇ ਬੋਝੇ ‘ਚ<br Ray Ban Outlet />
ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ
.. ….. ..
ਗਡ੍ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਹੀਆਂ ਹੇਠ
ਕਈ ਬੋਝੇ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਡਿੱਗੇ ਜਾਂ ਸੁੱਟੇ
ਮਸਲੇ ਗਏ
ਕੁਚਲੇ ਗਏ
ਚੀਕ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਜਿਹੀ
ਸੁਣਦੀ ਜ਼ਰੂਰ
ਪਰ
ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ
ਸਦੀਆਂ ਤੀਕ
ਅੱਜ cheap nfl jerseys shop ਮੇਰੇ ਬੋਝੇ ਦੀ
ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਦ
ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ
ਸਦੀਵੀ ਨੀਂਦ ਮੇਰੀ
ਭੰਨ ਕੇ ਅੰਗੜਾਈ
ਆਖਦਾਂ ਕਿ
ਹੁਣ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ Cheap Oakleys Sunglasses ਦਾ
ਟੀਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਲੂੰਬੜ ਚਿਹਰੇ
ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਹਰਨੋਟੇ ਦਾ ਨਕਾਬ
ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਿਸਾਬ
ਗਡ੍ਹੀਰੇ ਹੇਠ ਕੁਚਲੇ ਮਸਲੇ ਗਏ
ਬੋਝਿਆਂ ਦਾ
ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ
ਕਿ ਮੈਂ
ਝੀਲ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ
ਨਾ ਹੀ cheap nfl jerseys ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਤੁੰਨਿਆ
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਪਲ਼ਦੈ
ਕੁਝ ਗਰਜ ਵੀ ਰਿਹੈ
ਜਦ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ
ਰੁਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਮੀਸਣੇ ਬੋਲ
ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਕੇ
ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਾਈ ਰੱਖਿਆ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਅੱਖ ਦਾ ਟੀਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਗ ਗਿਆਂ ਹਾਂ..