ਸੁਰਾਖ਼

-ਅਮਨਦੀਪ ਹਾਂਸ
ਮੇਰੇ throwback jerseys ਮੱਥੇ ‘ਚ ray ban outlet ਸੁਰਾਖ਼ ਹੈ<br Imaginary />
ਰਿਸ ਗਿਆ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆ
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਮੈਲ਼ਾ
ਧੁੰਦਲੇ ਪੈ ਗਏ
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਦੋਇਮ ਹੋਣ ਦਾ
ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ
ਨਕਸ਼
ਵਹਿ ਗਿਆ
ਜਿਸ ਦੇ Wholesale nfl Jerseys ਨਾਲ ਹੀ<br Cheap Jerseys />
ਸਭ ”ਚੱਜ ਆਚਾਰ”
ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ‘ਚ ਸੁਰਾਖ਼ ਹੈ
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ
ਮੇਰਾ ਆਇਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਪਛਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ

cheap jordans online