ਕਿੰਨੂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ

ਕਿੰਨੂੰ ਸੰਤਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਠੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਦੀ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ‘ਚ ਉਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਉਮੋਨੀਆ, ਰੇਸ਼ਾ, ਜਿਗਰ ਫੇਲੀਅਰ, ਗੁਰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਣਨਾ, ਵਾਲ ਝੜਨਾ, ਵਾਲ ਦੋ ਮੂੰਹੇਂ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਫਟਣਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ, ਦੰਦਾਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਿਗੜਨਾ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੋਟਾਪਾ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਧਣਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਗ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।