ਕਿੰਨੂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ

ਕਿੰਨੂੰ ਸੰਤਰੇ ਤੋਂ ਵੀ cheap jerseys wholesale ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ cheap jerseys china ਬੱਚਿਆਂ cheap jerseys ਦੇ ਸਰਦੀ ਰੋਗਾਂ Wholesale Jerseys ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਠੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਦੀ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ‘ਚ ਉਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ cheap jordans for sale ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਉਮੋਨੀਆ, ਰੇਸ਼ਾ, ਜਿਗਰ ਫੇਲੀਅਰ, ਗੁਰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਣਨਾ, ਵਾਲ ਝੜਨਾ, ਵਾਲ ਦੋ ਮੂੰਹੇਂ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਫਟਣਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ, ਦੰਦਾਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਿਗੜਨਾ, ਜ਼ਖ਼ਮ Watch ਦਾ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੋਟਾਪਾ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਧਣਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਗ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।